Fokkerij

Sport

Recreatie

Huishoudelijk Reglement

Rij- en menvereniging Nederlands Haflinger Paarden Stamboek (NHPS)

 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)

 Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. De vereniging draagt de naam: Rij- en menvereniging Nederlands Haflinger Paarden Stamboek.
 2. Ze is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).
 3. Zij heeft haar zetel in de gemeente Elst (Overbetuwe).
 4. Het bestuur en de algemene vergadering zijn organen van de vereniging, alsmede die instanties en personen aan wie krachtens de statuten beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 5. In dit huishoudelijk reglement worden zaken nader bepaald, die in de statuten zijn vastgelegd.
 6. De bepalingen in dit huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten.

Artikel 2. Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat een wedstrijdrijder, het zogenaamde KNHS lid, zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regioverenigingen van de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
 3. Iemand kan alleen lid worden van de rijvereniging, wanneer hij/zij beschikt over ten minste één Haflinger.
 4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 5. De leden kunnen na hun toelating de statuten en reglementen van de vereniging lezen via de website. Of indien gewenst per email.
 6. Adreswijzigingen dient men schriftelijk bekend te maken bij de secretaris.

Artikel 3. Categorieën van leden

 1. De vereniging kent:
 2. Recreatieve leden
 3. KNHS leden
 4. Niet rijdende leden
 5. Ereleden
 6. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
 7. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
 8. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat ‘erelid’ verlenen. Ereleden betalen geen contributie.
 9. De vereniging kent naast leden ook donateurs, die de vereniging financieel ondersteunen. Het bestuur beslist over de toelating van donateurs.

Artikel 4. Algemene verplichtingen van de leden

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:

 1. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appel van de KNHS.
 2. het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding en de administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft. Dit zolang de gevraagde informatie relevant is voor het bestuur van de Rij- en menvereniging Nederlands Haflinger Paardenstamboek bij het uitvoeren van haar taak.
 3. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde.
 4. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen op, dan wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend.
 5. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS.
 6. tot het hebben van een WA verzekering.

Leden zijn verplicht de gezondheid en het welzijn van aan wedstrijden deelnemende paarden te bevorderen, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende leden zich zoveel mogelijk onder gelijkwaardige omstandigheden met elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand noch tijdens een wedstrijd de door een deelnemend lid of diens paard te verrichten prestatie opzettelijk of onbewust mag worden beïnvloed door het gebruik of het toedienen van verboden middelen, als bedoeld in het Humaan Dopingreglement van de KNHS en in het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het paard. Het gebruik of doen gebruiken van verboden middelen is strafbaar.

Artikel 5. Contributie

 1. De hoogte van de contributie wordt op de algemene vergadering vastgesteld.
 2. De jaarlijkse contributie dient te worden voldaan vóór 1 maart van het lopende boekjaar. De penningmeester kan hierop uit hoofde van het bestuur ontheffing verlenen. Bij niet tijdige betaling kan het verschuldigde bedrag door deze geïnd of doen geïnd worden. Eventuele incassokosten worden daarbij ten laste van het in gebreke gebleven lid gebracht.
 3. Door tussentijds beëindigen van het lidmaatschap, is restitutie van contributiegeld niet mogelijk.
 4. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 november te geschieden bij de secretaris van de vereniging.

Artikel 6. Bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen.
 3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vicevoorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
 4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van tenminste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
 6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

Artikel 7. Verkiezingen en benoemingen

 1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig door stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
 2. Alle kandidaten voor de in lid a. bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.
 3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
 4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatsteling en benoeming aangehouden, totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
 5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.

Artikel 8. Ledenvergadering

 1. Er wordt minimaal twee maal per jaar een algemene vergadering uitgeschreven. Deze vergaderingen kunnen tegelijk gehouden worden met de ledenvergaderingen van het stamboek NHPS.

Artikel 9. Wedstrijden

 1. Voorwaarden voor het deelnemen aan en het houden van wedstrijden zijn nader geregeld in het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
 2. Er wordt geen tenue verplicht gesteld door de vereniging. 

Artikel 10. Informatie naar de leden – officiële mededelingen

 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
 2. De leden ontvangen de officiële mededelingen

Artikel 11. Wijzigingen

 1. Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen uitsluiten door de algemene vergadering worden vastgelegd.
 2. Voorstellen hiertoe dienen met minimaal 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen te zijn aangenomen

Artikel 12. Slotbepaling

 1. Ingeval één of meerdere bepalingen van dit reglement niet duidelijk mochten blijken te zijn, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur van de vereniging.
 2. Op verzoek worden aan elk lid de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging verstrekt.

Dit reglement treedt in werking nadat het door de algemene vergadering van de Rij- en menvereniging NHPS is vastgesteld.

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Rij- en menvereniging NHPS op 6 oktober 2017 te Elst.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.