Fokkerij

Sport

Recreatie

PRIVACYVERKLARING VAN RIJ- EN MENVERENIGING NHPS

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging Rij- en
Menvereniging Nederlands Haflinger Paarden Stamboek (hierna: “Rij- en Menvereniging NHPS” )
verwerkt van leden, donateurs, deelnemers aan wedstrijden, vrijwilligers, sponsoren of andere
geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de Rij- en Menvereniging NHPS, je inschrijft voor een wedstrijd, of om een
andere reden persoonsgegevens aan Rij- en Menvereniging NHPS verstrekt, geef je uitdrukkelijk
toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Secretariaat Rij- en Menvereniging NHPS, Vitterweg 6, 6741 JN Lunteren; KvK nummer: 69490392
Het secretariaat is bereikbaar via rijvereniging@nhps.nl of 06 2326 7165

2. Welke gegevens verwerkt Rij- en Menvereniging NHPS en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b. adresgegevens, postadres
c. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 Rij- en Menvereniging NHPS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden voor wedstrijden; voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b. Je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Rij- en Menvereniging NHPS;
c. Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld en afgenomen diensten, af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt worden om je te vragen naar je ervaringen met Rij- en Menvereniging NHPS en je te informeren over de ontwikkelingen van Rij- en Menvereniging NHPS.
2.4 Ingeval van wanbetaling, waardoor je lidmaatschap wordt beëindigd, worden de NAW gegevens op een zwarte lijst geplaatst, zodat bij een vernieuwde aanmelding, je hierop kunt worden aangesproken.

3. Bewaartermijnen
Rij- en Menvereniging NHPS bewaart de persoonsgegevens in beginsel niet langer dan nodig is voor
het behalen van het doel waarvoor zij verwerkt worden, behoudens langere wettelijke
bewaartermijnen. Fiscale gegevens worden voor een duur van 7 jaar bewaard, gelet op de Algemene
wet inzake rijksbelastingen.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Rij- en Menvereniging NHPS passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Rij- en Menvereniging NHPS gebruik
van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een
verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het secretariaat van Rij- en Menvereniging NHPS kun je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Rij- en
Menvereniging NHPS zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na
ontvangst, hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met het secretariaat.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Rij- en Menvereniging NHPS je
persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de
functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht
aan het secretariaat: rijvereniging@nhps.nl

6. Publicatie
De Rij- en Menvereniging NHPS publiceert regelmatig via haar communicatiekanalen, (zoals website,
sociale media of andere correspondentie en/of medium), startlijsten, uitslagen, foto’s van door haar
georganiseerde evenementen en/of activiteiten. Hierbij zullen mogelijk eigenaarsgegevens worden
afgedrukt. Bij inschrijving voor een wedstrijd of evenement van de Rij- en Menvereniging NHPS gaat u
er mee akkoord dat startlijsten en uitslagen, waarop persoonsgegevens staan vermeld, worden
gepubliceerd via de communicatiekanalen van Rij- en Menvereniging NHPS, zoals hierboven
beschreven. Bovendien kunnen er op elke wedstrijd of evenement foto’s en ander beeldmateriaal
gemaakt worden, welke gebruikt zullen worden voor de communicatiekanalen van Rij- en
Menvereniging NHPS. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, kunt u dit schriftelijk aangeven via
rijvereniging@nhps.nl.

7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.