Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN NHPS

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging Nederlands Haflinger Paarden Stamboek (hierna: “NHPS” ) verwerkt van leden, donateurs, deelnemers aan keuringen/wedstrijden, vrijwilligers, sponsoren of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van het NHPS, je inschrijft voor keuring en/of wedstrijd, of om een andere reden persoonsgegevens aan NHPS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Secretariaat NHPS, Groeneweg 49, 6871 DB Renkum, KvK nummer: 57359520
Het secretariaat is bereikbaar via info@nhps.nl of 06-10748198

2. Welke gegevens verwerkt NHPS en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  • adresgegevens, postadres
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 NHPS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden van keuringen en/of wedstrijden, registratie van paarden bij 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
  • Je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van NHPS;
  • NHPS gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het NHPS te sturen. Afmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing;
  • Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld en afgenomen diensten, af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt worden om je te vragen naar je ervaringen met NHPS en je te informeren over de ontwikkelingen van NHPS.

2.4 Ingeval van wanbetaling, waardoor je lidmaatschap wordt beëindigd, worden de NAW gegevens op een zwarte lijst geplaatst, zodat bij een hernieuwde aanmelding, je hierop kunt worden aangesproken.

3. Bewaartermijnen

NHPS bewaart de persoonsgegevens in beginsel niet langer dan nodig is voor het behalen van het doel waarvoor zij verwerkt worden, behoudens langere wettelijke bewaartermijnen. Fiscale gegevens worden voor een duur van 7 jaar bewaard, gelet op de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft NHPS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt NHPS gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via het secretariaat van NHPS kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. NHPS zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met het secretariaat.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop NHPS je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan het secretariaat: info@nhps.nl

6. Publicatie

Het NHPS publiceert regelmatig via haar communicatiekanalen, (zoals nieuwsbrieven, website, sociale media, catalogi of andere correspondentie en/of medium), startlijsten, uitslagen, foto’s van door haar georganiseerde evenementen en/of activiteiten. Hierbij zullen fokkers- en/of eigenaarsgegevens worden afgedrukt. Bij inschrijving voor een wedstrijd of evenement van het NHPS gaat u er mee akkoord dat startlijsten en uitslagen, waarop persoonsgegevens staan vermeld, worden gepubliceerd via de communicatiekanalen van het NHPS zoals hierboven beschreven. Bovendien kunnen er op elke wedstrijd of evenement foto’s en ander beeldmateriaal gemaakt worden, welke gebruikt zullen worden voor de communicatiekanalen van het NHPS en de Rij- en Menvereniging NHPS. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, kunt u dit schriftelijk aangeven via info@nhps.nl.

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.